જાહેર નિવિદા નં.૦૭/૨૦૨૧-૨૨ (બીજો પ્રયત્ન) ઈ-ટેન્ડર આઈ.ડી.નં.૫૧૦૨૮૪ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત.

DETAILS DOWNLOAD

જાહેર નિવિદા નં.૦૭/૨૦૨૧-૨૨ (બીજો પ્રયત્ન) ઈ-ટેન્ડર આઈ.ડી.નં.૫૧૦૨૮૪ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત.

Download